20.06.2016 “POGOTOWIE LEKCYJNE”

    Dnia 14.06.2016r. uroczyście zakończyliśmy realizację programu “Pogotowie lekcyjne”, który  przeznaczony był  dla dzieci przebywających w Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Głogowie,  a realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie.  Celem głównym  jest  wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez udział  wychowanków zakładu poprawczego w procesie nauki szkolnej. Realizacja głównego założenia odbywa się poprzez:

  • pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji
  • wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, wyrównywanie zaległości szkolnych
  • motywowanie i rozbudzanie ciekawości i zainteresowań
  • pomoc w wykształceniu umiejętności wytrwałej i systematycznej pracy,

       Przez cały rok szkolny,  raz w tygodniu, wychowankowie prowadzili zajęcia z dziećmi  pomagając im  w odrabianiu lekcji ale też, po wywiązaniu się z zadań szkolnych,  organizowali dzieciom gry, zabawy, zajęcia plastyczne lub czytali literaturę dziecięcą.  W programie brało udział  6 wychowanków zakładu poprawczego.  Udział w realizacji programu umożliwił wychowankom rozwijanie postaw prospołecznych, przyczynił się do rozbudzenia empatii i wrażliwości na potrzeby innych oraz  gotowości do niesienia pomocy.

          Na spotkanie podsumowujące program przybyliśmy do Domu Samotnej Matki z Dziećmi z psem Basterem, który  wzbudził ogromne poruszenie   i zainteresowanie wśród dzieci i ich opiekunów. Za swoja pracę i zaangażowanie wychowankowie otrzymali podziękowania i nagrody książkowe od Pani Jolanty Herberger – Kierownika Domu Samotnych Matek,  Pani Joanny Pawłowskiej – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,  a  od dzieci – własnoręcznie zrobione laurki. Spotkanie, które przebiegło w miłej atmosferze przy smacznym poczęstunku przygotowanym przez mamy, zakończyliśmy  postanowieniem o dalszej współpracy i  kontynuacji programu w przyszłym roku szkolnym.