O NAS

Historia naszej placówki rozpoczyna się w roku 1954 kiedy to powołane zostało Państwowe Schronisko dla Nieletnich, mające swą siedzibę w gmachu sądu przy ulicy Kutrzeby. W latach póżniejszych placówka przekształcona zostaje w Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich, i pod taką nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W roku 1976 placówka przeniesiona zostaje do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Obrońców Pokoju 19, gdzie ma swą siedzibę do chwili obecnej.

Zakład Poprawczy w Głogowie jest zakładem resocjalizacyjnym dla chłopców-półotwartym. Schronisko dla Nieletnich w Głogowie jest schroniskiem zwykłym, przeznaczonym dla chłopców.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich tworzą jedną placówkę pod nazwą: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie.

W skład placówki wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 4,
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5,
  • internat,
  • warsztaty szkolne.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich zapewnia wychowankom :

  • całkowitą opiekę, wychowanie i terapię,
  • naukę, niezbędną do podjęcia pracy zawodowej lub dalszego kształcenia,
  • pomoc w usamodzielnieniu.

Zakład jest placówką całodobową, działającą we wszystkie dni w roku. Wychowankowie uczą się, zdobywają kwalifikacje zawodowe oraz  uczestniczą w organizowanych poza placówką imprezach turystycznych, sportowych, wolontarystycznych i kulturalnych. Korzystają również ze zorganizowanego wypoczynku w okresie wakacji szkolnych.

Podstawy prawne działalności

1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 969)

2.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (t.j. Dz. U. 2017 r., poz.487)

3.Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenie ich rodzajów i limitów miejsc z dnia 25.08.2004 r. (Dz. Urz. MS.2004, Nr 6.poz.20)