Zespół diagnostyczny i diagnostyczno-korekcyjny

Zespół diagnostyczny schroniska dla nieletnich

W skład zespołu wchodzą:

– psycholog

– pedagog

Do zadań zespołu diagnostycznego należy:

  • opracowanie opinii psychologiczno ? pedagogicznej na potrzeby sądu, prokuratury
    i innych organów zewnętrznych,
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków oraz ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań i uzdolnień,
  • w oparciu o materiał diagnostyczny planowanie działań reedukacyjnych i sposobu ich realizacji;
  • udzielanie wychowankom pomocy w adaptacji do nowych warunków,
  • otaczanie szczególną opieką wychowanków pozbawionych wsparcia ze strony rodziny, z trudnościami adaptacyjnymi, o niskiej pozycji w nieformalnej strukturze grupy, ujawniających deficyty rozwojowe, trudności dydaktyczne,
  • praca indywidualna z wychowankami /rozmowy wspierające, podtrzymujące; motywowanie do pozytywnych zachowań, korygowanie nieprawidłowych postaw/,
  • przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia,
  • systematyczna działalność edukacyjna dotycząca profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki z zakresu innych zachowań ryzykownych,
  • prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • udzielanie wychowankom pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, interpersonalnych, rodzinnych,
  • wspieranie rodziców, opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
    i dydaktycznych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, udzielanie porad, konsultacji.

 

Zespół diagnostyczno-korekcyjny zakładu poprawczego

W skład zespołu wchodzą:

– psycholog

– pedagog

– pedagog-terapeuta

Zadania zespołu:

  • opracowanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej wychowanków pod kątem ich cech osobowości, zaburzeń rozwojowych,  trudności wychowawczych,  poziomu umiejętności szkolnych,  potrzeb, zainteresowań  planów na przyszłość, a także relacji rodzinnych i środowiskowych, przejawów zachowań niedostosowanych,
  • opracowanie wspólnie z wychowankami indywidualnych planów resocjalizacji,
  • zakwalifikowanie wychowanka do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • ustalenie i konsultowanie z innymi pracownikami pedagogicznymi doboru odpowiednich metod wychowawczych,
  • otaczanie wychowanków pełną i wszechstronną opieką obejmującą ich sferę psychologiczną ( stany emocjonalne, dążenia, potrzeby), socjologiczną ( środowisko rodzinne, koleżeńskie) oraz pedagogiczną ( sytuacja szkolna, wychowawcza),
  • zapewnienie opieki terapeutycznej wychowankom wymagającym pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
  • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach zagrażających, konfliktowych,
  • opracowywanie i realizacja programów zajęć z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz wspierania działań wolontarystycznych,
  • sporządzanie opinii o wychowankach dla potrzeb sądów i instytucji współpracujących w procesie resocjalizacji nieletnich
  • udzielanie wychowankom pomocy w umacnianiu lub odbudowywaniu kontaktów  z rodzicami lub opiekunami,
  • podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków oraz działań ukierunkowanych na pedagogizację rodziców,
  • udział w przygotowaniu wychowanków do warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego lub zwolnienia w trybie art. 90 upn.