Zespół diagnostyczny i diagnostyczno-korekcyjny

Zespół diagnostyczny schroniska dla nieletnich

W skład zespołu wchodzą:

– psycholog

– pedagog

Do zadań zespołu diagnostycznego należy:

 • opracowanie opinii psychologiczno ? pedagogicznej na potrzeby sądu, prokuratury
  i innych organów zewnętrznych,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków oraz ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań i uzdolnień,
 • w oparciu o materiał diagnostyczny planowanie działań reedukacyjnych i sposobu ich realizacji;
 • udzielanie wychowankom pomocy w adaptacji do nowych warunków,
 • otaczanie szczególną opieką wychowanków pozbawionych wsparcia ze strony rodziny, z trudnościami adaptacyjnymi, o niskiej pozycji w nieformalnej strukturze grupy, ujawniających deficyty rozwojowe, trudności dydaktyczne,
 • praca indywidualna z wychowankami /rozmowy wspierające, podtrzymujące; motywowanie do pozytywnych zachowań, korygowanie nieprawidłowych postaw/,
 • przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia,
 • systematyczna działalność edukacyjna dotycząca profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki z zakresu innych zachowań ryzykownych,
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • udzielanie wychowankom pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, interpersonalnych, rodzinnych,
 • wspieranie rodziców, opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, udzielanie porad, konsultacji.

 

Zespół diagnostyczno-korekcyjny zakładu poprawczego

W skład zespołu wchodzą:

– psycholog

– pedagog

– pedagog-terapeuta

Zadania zespołu:

 • opracowanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej wychowanków pod kątem ich cech osobowości, zaburzeń rozwojowych,  trudności wychowawczych,  poziomu umiejętności szkolnych,  potrzeb, zainteresowań  planów na przyszłość, a także relacji rodzinnych i środowiskowych, przejawów zachowań niedostosowanych,
 • opracowanie wspólnie z wychowankami indywidualnych planów resocjalizacji,
 • zakwalifikowanie wychowanka do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • ustalenie i konsultowanie z innymi pracownikami pedagogicznymi doboru odpowiednich metod wychowawczych,
 • otaczanie wychowanków pełną i wszechstronną opieką obejmującą ich sferę psychologiczną ( stany emocjonalne, dążenia, potrzeby), socjologiczną ( środowisko rodzinne, koleżeńskie) oraz pedagogiczną ( sytuacja szkolna, wychowawcza),
 • zapewnienie opieki terapeutycznej wychowankom wymagającym pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach zagrażających, konfliktowych,
 • opracowywanie i realizacja programów zajęć z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz wspierania działań wolontarystycznych,
 • sporządzanie opinii o wychowankach dla potrzeb sądów i instytucji współpracujących w procesie resocjalizacji nieletnich
 • udzielanie wychowankom pomocy w umacnianiu lub odbudowywaniu kontaktów  z rodzicami lub opiekunami,
 • podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków oraz działań ukierunkowanych na pedagogizację rodziców,
 • udział w przygotowaniu wychowanków do warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego lub zwolnienia w trybie art. 90 upn.