“Będę kochanym i kochającym tatą?

,,Będę kochanym i kochającym tatą?
Realizacja  projektu
w ZPiSdN w Głogowie
w roku szkolnym  2014 ? 2015
Maria Ciosek

Spis treści

1 ? Założenia projektu
2 ? Przewidywane korzyści
3 ? Budowa projektu
4 ? Kosztorys –  forma uproszczona dla potrzeb publikacji.
5 ? Organizacja, działania
6 – Realizacja
7 ? Media o nas
8 ? Promowanie projektu
9 ? Trudności, przeszkody

1 ? Założenia projektu

Wychowankowie zakładu

Projekt ,,Będę kochanym i kochającym tatą? został stworzony z obserwacji rodzin, z jakich pochodzą wychowankowie  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie.

Zapoznając się z dokumentacją osobopoznawczą podopiecznych, spotykając się z rodzicami i opiekunami na terenie zakładu oraz przeprowadzając z nimi rozmowy telefoniczne, nierzadko interwencyjne, zauważyłam, że wszelka i jakakolwiek pomoc w zakresie edukacji rodzinnej jest konieczna i pożądana.

Rodziny wychowanków nie funkcjonują prawidłowo, chłopcy nie mają w nich oparcia, nie mogą liczyć na pomoc. Zdarza się, że rodzice pozbawieni są władzy rodzicielskiej z uwagi na nieudolność wychowawczą, nadużywanie alkoholu, środków psychotropowych lub odsiadują wyroki w zakładach karnych. Są to rodziny dysfunkcyjne, w których trudno doszukać się pozytywnych wzorców.

Coraz częściej w codziennej pracy spotykamy się z wychowankami z rodzin niepełnych.  Nie  znają oni swoich biologicznych rodziców (ojca lub matki, rzadziej obojga), nie mają wiedzy na temat ich pochodzenia, nawet miejsca pobytu. Nie wiedzą, czy żyją.

Wychowują się u dziadków lub innych krewnych, jak również  w domach dziecka.

Wychowankowie nie posiadają wzorców prawidłowo funkcjonującej rodziny. W ich świadomości, jak wynika z obserwacji ich postaw i z rozmów z nimi, model wychowania potomka zasadza się na krzykach, używaniu przemocy fizycznej. Są to  mimo wszystko jednak  rodziny, za którymi nasi chłopcy tęsknią i bez nich czują się osamotnieni.

2 ? Przewidywane korzyści

Projekt powstał z chęci udzielenia pomocy dorastającym ojcom przyszłych i obecnych rodzin (jeden wychowanek posiadał w chwili planowania projektu kilkumiesięczną córeczkę) wzorców postaw odpowiedzialnego rodzica – ojca.

Zauważyłam, że wśród wychowanków są chłopcy, których  denerwuje, irytuje płacz dziecka. Reagują gniewem, agresją, są zdolni do nieobliczalnych, nieprzewidywalnych zachowań.

Chcieliśmy pokazać, że można oraz należy postępować inaczej i wpoić im uczucia, których nie doznawali w dzieciństwie: życzliwość, cierpliwość, miłość, chęć poświęcenia własnych potrzeb dla dobra dziecka. Skoro chcą  i będą w niedalekiej przyszłości ojcami, niech nie powielają nieprawidłowych nawyków wyniesionych z domów.

Chcieliśmy też pokazać, że dobro dziecka jest nade wszystko i jest to również wielki obowiązek.

Dlatego właśnie projekt nosi tytuł: ,,Będę kochanym i kochającym tatą?.

Zakładamy, że wychowanek sam będzie w stanie pokochać własne dziecko i uczynić wszystko dla jego dobra. Również będzie człowiekiem,  świecącym dobrym przykładem, którego własne potomstwo będzie kochać, cenić, szanować. I  będzie dla tej rodziny autorytetem.

Nie jesteśmy w stanie  sprawdzić, na ile nasze działania przyczynią się do właściwego funkcjonowania wychowanków  w rolach kochających i kochanych tatusiów, jak będzie w prawdziwym życiu, w warunkach, jakie stworzy im  środowisko, do którego wracają i jak zadziała nasz system po latach.

Ale nasze obserwacje, wnioski wyciągane z rozmów oraz oceny zachowań  wychowanków pozwalają mieć nadzieję, że praca organizatorów, nauczycieli,  wychowawców oraz wielu innych ludzi dobrej woli, jak również włożone w projekt środki finansowe nie poszły na marne.

Optymizmem napawa postawa uczniów – uczestników projektu, którzy mówili, że dziecko to odpowiedzialność, wymaga wielu wyrzeczeń. Wszyscy twierdzili zgodnie, że dziecko nie może cierpieć niedoli spowodowanej działaniami  nieodpowiedzialnych rodziców, że musi mieć tatę i mamę, którzy będą się nim zajmować. Do tego potrzebne   są pieniądze, uczciwie zarobione, nie wyżebrane, nie pochodzące z nieuczciwych źródeł. Odpowiedzialny ojciec to głowa rodziny, pracujący, przynoszący pieniądze i mający czas dla własnego dziecka. To taki ojciec, którego wychowankowie uczestniczący w projekcie  często osobiście nie znali.

Świadomość uczniów  w zakresie dobrego i odpowiedzialnego ojcostwa zdecydowanie wzrosła. Poprzez uczestnictwo w projekcie mieli możliwość ukształtowania swoich charakterów jako przyszłych ojców,  świadomych swych praw o obowiązków w związku z planowaniem rodziny i opieki nad nią. Należy mieć nadzieję, że wychowankowie po opuszczeniu zakładu będą w stanie właściwie opiekować się swoim potomstwem. Będą kochanymi i kochającymi tatusiami. Będą wzorem dla swoich dzieci oraz kimś wyjątkowym w rodzinie, którą założą.

3 ? Budowa projektu

W tym celu zbudowany projekt składał się z 2 części:

 • szkoleniowo ? teoretycznej
 • praktycznej

W części szkoleniowej ? teoretycznej uczniowie poznawali:

 • zachowanie się i postępowanie wobec partnerki w ciąży, rozpoznanie i pomoc w momencie rozpoczynającej się akcji porodowej, przygotowanie do przyjścia na świat dziecka, podstawowe szczepienia, badania kontrolne, najczęściej występujące choroby w wieku niemowlęcym (spotkanie z położną i psychologiem ze Szkoły Rodzenia w Głogowie),
 • urządzenie pokoiku, kącika niemowlaka z wyposażeniem  we wszystkie niezbędne rzeczy,
 • właściwe postępowanie z noworodkiem (czynności przy karmieniu, przewijaniu, podnoszeniu, kąpieli, usypianiu itp. – spotkanie z pielęgniarką środowiskową w dn. 30.9.2014r.)
 • sprawy poradnictwa rodzinnego oraz redukowanie stresu i stymulowanie poprawnych stosunków w relacjach rodzice ? dzieci (12.12.2014r. ? spotkanie z pracownikiem głogowskiego MOPS-u),
 • prawo rodzinne ? prawna regulacja kwestii ojcostwa, prawa i obowiązki ojca (spotkanie z prawnikiem 21.03.2015r.),
 • sprawy bezpiecznego seksu (spotkanie z seksuologiem ? 19.05.2015r.).

W części praktycznej  uczniowie pracowali z symulatorem niemowlęcia RealCare Baby 3. Każdy z 5 uczestników w projektu opiekował się  niemowlęciem przez 24 godziny. Po okresie doby odczytywano wyniki w systemie. Najczęściej popełnianymi błędami było niereagowanie na płacz dziecka w godzinach nocnych (od 12:00 ? 5:30). Wychowankowie, przyszli ojcowie chętnie i z wielkim zaangażowaniem opiekowali się dzieckiem i spełniali obowiązki, które wyznaczał im symulator.

4 ? Kosztorys projektu ? forma uproszczona

 • Działania prowadzone w formie wolontariatu, nie wymagające nakładów finansowych:
  • koszty udziału ekspertów:
   • Pielęgniarka środowiskowa ? spotkanie
    • koszt 100 zł x2 godziny 200 zł
   • Terapeuta, pracownik głogowskiego MOPS-u – spotkanie
    • koszt 100 zł x 2 godziny 200 zł
   • Położna i psycholog ze Szkoły Rodzenia w Głogowie ? spotkanie
    • koszt 100 zł x 2 godziny 200 zł
   • Ratownik medyczny – ćwiczenia
    • koszt 100 zł x 2 godziny 200 zł
   • Prawnik ? dokształcanie z zakresu prawa rodzinnego
    • koszt 100 zł x2 godziny 200 zł
   • Koszty uczestnictwa wychowanków, opieka nad 5 wychowankami pracującymi z symulatorem ? 5 uczniów po 24 godziny każdy
    • koszt 5 x 24 x 30 zł (za godzinę opieki) 3600 zł
  • Koszty organizacyjne:
   • Meble (szafki, łóżeczko, stolik, krzesełko itp.)
    • koszt 400 zł
   • Wyposażenie (m.in.materacyk, pościel, chodzik, przewijak, mata, wanienka itp.)
    • koszt 300 zł

Razem koszty działań wolontariackich 5300 zł

 • Działania finansowane przez BZ WBK IV Oddział w Warszawie (darowizna 6000 zł) oraz pracodawcy (295 zł dofinansowania)
 • Lekarz seksuolog z Wrocławia (Głogów nie posiada lekarza o takiej specjalności), czas pracy szkoleniowej i koszty dojazdu ? brutto 600 zł
 • Zakupienie symulatora niemowlęcia RealCare Baby 3 – 5660 zł
 • Wykonanie certyfikatów dla uczestników projektu ,,Będę kochanym i kochającym tatą? – 35 zł

Razem rachunki (przelewy) – 6 295 zł

Całkowity koszt projektu – 11 595 zł

5 ? Organizacja, działania

 • Powstanie pomysłu konieczności pomocy wychowankom wywodzącym się z rodzin reprezentujących niewłaściwe społecznie wzorce i postawy rodzicielskie. Szukanie   sposobów  pomocy wychowankom wkraczającym w dorosłe życie w celu niepowielania wzorców wyniesionych z domów.
 • Organizowanie w latach 2012 ? 2013 projektów edukacyjnych poświęconych organizacji życia w prawidłowo funkcjonujących rodzinach ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dzieckiem.
 • Sporządzenie kalkulacji kosztów projektu ogólnozakładowego, wykraczającego zasięgiem poza obowiązkowy projekt edukacyjny.
 • Cele i zarys projektu wraz z prośbą o wsparcie skierowane do Dyrekcji i członków Rady Zakładu, przedstawione na Radzie Zakładu w 2014r.
 • Złożenie wniosku do Fundacji BZWBK ,,Bank Aktywnej Młodzieży? o dofinansowanie do działalności w zakresie realizacji projektu kwoty 6,300 PLN.

(kosztorys ? p. uproszczona forma p. 4). Nie otrzymaliśmy dofinansowania z tej fundacji. Dopiero po ponownej prośbie otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 6000 zł przyznaną nam w ramach działań statutowych fundacji określonych w §8.2 statutu: ,,wspieranie instytucji i organizacji społecznych prowadzących działalność kulturalną, oświatową i wychowawczą?.

 • W oczekiwaniu na decyzję przyznania pieniędzy zorganizowanie i realizacja I części szkoleniowo ? teoretycznej (7 spotkań wychowanków ze specjalistami różnych branż w aspekcie ojcostwa).

6 ? Realizacja

 • Ogłoszenie na apelu zakładu oraz na tablicy ogłoszeń informacji (16.05.2014r.) o naborze uczestników, celu projektu (przygotowanie do przyszłej roli ojca oraz do świadomego uczestnictwa w życiu rodziny) oraz sprawach technicznych z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisu wychowanków, którzy posiadają już dziecko lub oczekują na nie.
 • Zamieszczenie (w czerwcu 2014r.) na stronie internetowej Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie ,,Aktualności? informacji o możliwościach, jakie daje uczestnictwo w projekcie. ,,Chcemy dać szansę i wsparcie każdemu mężczyźnie, który pragnie być stuprocentowym tatą. Mamy nadzieję pomóc również w ten sposób każdemu dziecku w spełnieniu marzeń o wspaniałym ojcu?.
 • Wybranie 7 wychowanków spełniających wymogi do uczestnictwa w projekcie (wrzesień 2014r.), spotkania w grupie, dyskusja, przedstawienie wymagań oraz harmonogramu działań.
 • Zebranie materiałów i założenie w szkole kącika dla niemowlaka.
 • Działania szkoleniowe.
 • Ćwiczenia praktyczne ? praca z symulatorem niemowlęcia. Każdy wychowanek nadawał własne imię swojemu dziecku na okres pracy z symulatorem.
 • Projekt ukończyło 5 wychowanków.
 • Wręczenie certyfikatów ,,Dobrego ojca? na zakończenie roku szkolnego w dniu 26 czerwca 2015r.
 • Podjęcie działań w celu kontynuacji projektu w przyszłym roku szkolnym.

7 ? Media o nas

 • Tygodnik ,,Głos Głogowa? w numerze 7 (231) w dniu 19.02.2015r. opublikował po przeprowadzeniu wywiadu, stronicowy artykuł pt. ,,W poprawczaku uczą się , jak być troskliwymi tatusiami?. W prasie, oprócz fotografii wychowanków – uczestników projektu pokazanych w akcji opiekowania się symulatorem niemowlęcia RealCare Baby zamieszczono informacje zdobyte z wywiadów na tematy: powodów przystąpienia do projektu, wyrównywania szans, przebiegu projektu oraz perspektyw wcielania w życie umiejętności po opuszczeniu zakładu. W ,,Głosie Głogowa? zamieszczono również fotografię zorganizowanego w szkole kącika noworodka wraz z pełnym wyposażeniem.
 • Radio Plus (Głogów) ? 05.2015r. – dziennikarka nagrała godzinną audycję pt. ,,O tym się mówi?, emitowaną 20.05.2015r. o godz. 17:00.  Program zawierał rozmowy z realizatorami projektu: Marią Ciosek. Martą Kałabuk i Piotrem Burbą oraz wywiady z uczestnikami projektu:  wychowankami Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie. W audycji zaakcentowano i wyeksponowano  projekt ,,Będę kochanym i kochającym tatą?  jako jedną z ofert resocjalizacyjnych  zakładu.  http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1128/91382/o_tym_sie_mowi_20_05_2015
 • Info Głogów (portal internetowy Głogowa) 20.05.2015r. zamieścił informację o pomyśle, realizacji projektu w  ZPiSdN wraz ze zdjęciami.  Zostaliśmy pochwaleni za ciekawy pomysł i wskazani jako przykład ambitnych wychowanków, którzy ,,Bardzo chcą być dobrymi ojcami?.

8 ? Trudności, przeszkody.

 • Nie otrzymaliśmy dofinansowania do projektu na wniosek, który złożyłam do BAM (BZWBK).
 • Złożyłam ponowny wniosek do BZWBK (centrala). Wniosek rozpatrzono pozytywnie, pieniądze ( 6000 zł) otrzymaliśmy na konto jako darowiznę w ramach działań statutowych Fundacji określonych w §8.2 statutu ,,wspieranie instytucji i organizacji społecznych prowadzących działalność kulturalną, oświatową i wychowawczą? w lutym 2015r.
 • Otrzymaliśmy z banku mniej pieniędzy, niż przewidywaliśmy.
 • Złożyłam wniosek (załatwiony pozytywnie) o dofinansowanie brakującej kwoty 295 zł, do Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich  w Głogowie.
 • Z powodów technicznych musieliśmy ograniczyć pracę  wychowanków z symulatorem  – każdy  uczeń opiekował się dzieckiem po 24 godziny (w założeniu mieli opiekować się po  48 godzin).  Wychowankowie przebywali w szkole w czasie zajęć lekcyjnych, co stanowiło dla nich utrudnienie i wyzwanie,  gdyż musieli w tym czasie normalnie funkcjonować na lekcjach oraz  spełniać powinności opiekuńcze.  Następnie po lekcjach, po południu, w nocy, do rana do godziny 8:00 spędzali  czas w wydzielonym pomieszczeniu z  izby chorych. Wychowankowie musieli w tym czasie funkcjonować normalnie, przygotowywać się do lekcji, odrabiać zadania, czytać książki i spełniać wszystkie polecenia sygnalizowane  przez symulator. Rejestracja czynności przy opiekowaniu się dzieckiem była każdorazowo rejestrowana i każdy wychowanek otrzymał rejestr błędów, jakie popełnił.

Maria Ciosek

Nauczyciele współpracujący przy realizacji projektu:

 Marta Kałabuk – prowadzenie części praktycznej z symulatorem niemowlęcia RealCare

Piotr Burba – organizowanie i prowadzenie części teoretyczno ? szkoleniowej