INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp” na: Remont kuchni oraz malowanie pomieszczeń magazynowych i sypialni na grupach wychowawczych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie

info o wynikach postępowania – Zakład Poprawczy-1