Ogłoszenie o naborze

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie ogłasza
nabór na stanowisko pracy – nauczyciel zawodu o kierunku ślusarz
Wymagane wykształcenie:
– wyższe techniczne z przygotowaniem pedagogicznym
Wymagane dokumenty:
– życiorys (CV) zawierający dokładne dane adresowe wraz z numerem telefonu,
– list motywacyjny,
– dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie,
– dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu,
– zaświadczenie o niekaralności,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego lub przesłać listownie na adres:
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie
ul. Obrońców Pokoju 19
67-200 Głogów

Z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko nauczyciela zawodu” do dnia 28.12.2017r.
Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.