Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dachu na budynku sali gimnastycznej w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie.

Zamówienie nie podlega przepisom Pzp

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Termin składania ofert: 11.03.2019 r. do godz. 10.00

Pliki do pobrania:

1.  Zapytanie ofertowe

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiar

4. Formularz ofertowy

5. Zał. nr 3 do SIWZ

6. Zał. nr 4 do SIWZ

7. Zał. nr 5 do SIWZ

8. Zał. nr 6 do SIWZ

9. Zał. nr 7 do SIWZ

10. Umowa – projekt