Światowy Dzień Żywności oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem – zajęcia tematyczne w internacie

Od 1988 roku, co roku 17 października obchodzony jest jako Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. W coraz liczniejszych krajach świata jest okazją do dyskutowania, do zgromadzeń, do manifestowania, do wydarzeń wyrażających sprzeciw wobec biedy i wykluczenia. W 1992 roku dzień 17 października ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Dzień wcześniej, 16 października, przypada natomiast Światowy Dzień Żywności, którego obchody mają na celu pogłębianie świadomości na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Wykorzystując te święta w internacie naszej Placówki przeprowadziliśmy z wychowankami zajęcia edukacyjno-wychowawcze dotyczące szeroko rozumianej tematyki ubóstwa. „Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, prawa człowieka są łamane. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem każdego człowieka”. Te słowa ojca Józefa Wrzesińskiego goszczą na stałe w przestrzeni publicznej ponad 40 miast na całym świecie i od lat przypominają nam o tym, by pamiętać o ubogich i towarzyszyć im na ich drodze oraz walczyć o poszanowanie ich godności i praw. Z takim właśnie przesłaniem zapoznaliśmy naszych wychowanków.
Przeprowadzone pogadanki miały na celu zwrócenie uwagi naszych podopiecznych na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz na konieczność podejmowania działań wspomagających likwidację ubóstwa. Zajęcia przeprowadziliśmy w ramach pracy wychowawczej internatu w zakresie kształtowania u wychowanków postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

Zajęcia uświadomiły chłopcom jak dużym problemem, także w naszym kraju, jest problem ubóstwa i marnowania jedzenia. Z publikowanych badań wynika, że aż 42% Polaków przyznaje się do marnowania żywności. Z okazji Światowego Dnia Żywności w ślad za bankami żywności przypomnieliśmy naszym podopiecznym, że marnowanie żywności to nie tylko marnowanie jedzenia => Żeby wyprodukować, przetworzyć i dostarczyć żywność do sklepów trzeba zużyć wodę, energię i paliwo. Wychowankowie żywo zareagowali na proste przykłady: wyrzucona kanapka z serem to aż 90 litrów zmarnowanej wody, a jedno wyrzucone jabłko – aż 70 litrów.

Przeciwdziałać ubóstwu może prawie każdy. Na większą skalę robią to politycy proponując rozwiązania systemowe przeciwdziałające bezrobociu i głodowi, chroniące najbardziej pokrzywdzonych przez los i bezbronnych. Może robić to także pojedynczy obywatel angażując się w akcje zbierania żywności i ubrań dla potrzebujących, które organizują Banki Żywności czy PCK. Nasi podopieczni otrzymali od nas ważną informację tj.: Jeśli nie możemy wspomóc żadnej organizacji pomocowej możemy także pomóc, możemy zrobić coś innego => Możemy kliknąć chociaż od czasu do czasu w pajacyka www.pajacyk.pl Polskiej Akcji Humanitarnej, dzięki któremu zostaną zapełnione talerze z obiadem dla głodnych dzieci. Pajacyk to program, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna, od 1998 roku pomaga niedożywionym dzieciom. Pajacyk finansuje posiłki w szkołach i placówkach środowiskowych i jego celem jest to, aby każde dziecko miało zapewniony codzienny, pełnowartościowy posiłek!

Tego typu zajęcia jak zawsze służą podniesieniu u wychowanków ich kompetencji społecznych, kształtowaniu postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość. W ramach przeprowadzonych zajęć dążymy do tego, aby oprócz zdobycia wiedzy z poruszanej tematyki wychowankowie wdrożeni zostali do odpowiedzialności nie tylko za samego siebie, ale również za inne osoby i za środowisko naturalne. Mamy nadzieję, że te przeprowadzone zajęcia dadzą w przyszłości wymierne efekty w codziennym funkcjonowaniu naszych podopiecznych w warunkach wolnościowych poprzez ich obywatelskie zaangażowanie.