„Symbolika liczb i cyfr w kulturze ludowej”-XXII Dolnośląski Festiwal Nauki

W dniu 9 października 2019 roku czterech wychowanków zakładu pod opieką nauczycielki matematyki,w ramach XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, udało się do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. W tym roku wydarzenie to odbywało się pod hasłem „Między duchem a materią pośredniczy matematyka”. I do niego nawiązywały przygotowane przez muzealników wykłady i warsztaty. Chłopcy uczestniczyli w wykładzie zatytułowanym „Symbolika liczb i cyfr w kulturze ludowej”, zwiedzili wieżę zamkową i poznali jej „matematyczne” tajemnice. Podążając śladami przeszłości regionu obejrzeli wystawy muzealne:

1. „Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic. Najciekawsze zabytki i odkrycia archeologiczne w minionym 50-leciu muzeum w Głogowie”

2.„Skarb z Głogowa”

3.„Ekspozycja łodzi – dłubanki”

Cele poznawcze:

  • rozbudzanie indywidualnych zainteresowań ucznia historią, kulturą i tradycją własnego kraju i regionu;
  • ukazywanie uczniom różnych funkcji sztuki: estetycznej, poznawczej, użytkowej i wychowawczej;
  • rozbudzanie postawy poznawczej wobec świata zewnętrznego i szacunku do tradycji i kultury;
  • realizacja założeń edukacji patriotycznej i ścieżek edukacyjnych, w tym ścieżki historycznej, regionalnej i matematycznej;

Cele wychowawcze:

  • przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez pożyteczne spędzanie czasu;
  • godne reprezentowanie środowiska szkolnego;
  • wzmacnianie postaw prospołecznych, eliminowanie zachowań agresywnych;
  • wykształcanie poczucia troski o dziedzictwo własnej przeszłości i umacnianie poczucia własnej tożsamości;