Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – PRACOWNIK OCHRONY 0,5 etatu

Załącznik nr 2 do regulaminu zatrudniania pracowników niepedagogicznych w ZPiSdN w Głogowie

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PRACOWNIK OCHRONY 0,5 etatu

1. Wymagania niezbędne:

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

2. Zakres obowiązków na stanowisku

PRACOWNIK OCHRONY:

Sprawdza stan zabezpieczenia budynków i terenu. Nadzoruje wychowanków podczas zajęć na Sali gimnastycznej i na powietrzu. Pełni nadzór nad wychowankami pracującymi na terenach zielonych. W razie potrzeby konwojuje wychowanka. Odpowiada za spokój i bezpieczeństwo wychowanków.

3. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (c.v.)

b) list motywacyjny

c) dokumenty poświadczające wykształcenie

d) dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

4. Termin rozpoczęcia pracy:

1 września 2019 r.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego lub przesłać na jego adres:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

Ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko PRACOWNIK OCHRONY do dnia 30.08.2019

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej zakładu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.