Author: itserwis

DOTYCZY: OGŁOSZENIE NR 533809-N-2020 Z DNIA 2020-04-23 R. – Głogów, dnia 07.05.2020 r. INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 187.077,96 zł netto 2) Nazwa oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: – “HEMAK” Zakład Ogólnobudowlany Edward Korościel, ul. Główna 17a, 59-180 Gaworzyce –...